Практичне заняття (1 год)

1. Наукові підходи до поняття компенсації шкоди за екологічним законодавством та її правових форм.

2. Поняття шкоди за екологічним законодавством, її структура (зміст) та види.

3. Правове забезпечення компенсації шкоди в екологічному законодавстві.

4. Правова характеристика методів (способів) обчислення та компенсації шкоди за екологічним законодавством.

5. Правовий порядок компенсації екологічної шкоди.

Завдання для самостійної роботи (4 год)

1. Дослідити проблеми та перспективи розвитку правового інституту компенсації шкоди за екологічним законодавством.

2. Розглянути теоретичні підходи до поняття „таксової відповідальності” та висловити власне бачення доцільності його застосування в сучасних умовах.

3. Виявити правові засади та особливості обчислення і відшкодування екологічної шкоди, заподіяної правомірними діями.

4. Праналізувати проблеми та перспективи систематизації правових норм про компенсацію екологічної шкоди.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 1, 3 – 5, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 25 – 27, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 49 – 50, 54, 55, 60, 64, 66, 72 – 74, 76, 85, 91, 93, 97, 98, 102 – 106, 111, 116, 121, 131, 139, 143, 151, 153 – 155, 159, 173, 176 – 178, 183, 185, 187, 189 – 190, 193 – 204, 206, 207, 209 – 216, 219, 224, 241, 247, 253 – 255, 259, 264 – 266, 274, 277 – 280, 291, 295, 302, 310, 311, 322, 326, 329, 331, 332, 335, 349, 350, 355, 356, 359, 362, 366, 368, 372, 374, 391, 394, 395, 397, 399, 402, 407, 408, 410, 411, 415.

Нормативно-правові акти: 1 – 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19 – 21, 23, 26 – 29, 35, 39, 47, 51, 52, 54 – 57, 60, 67, 68, 70, 74, 75, 77 – 81, 85 – 87, 92 – 94, 96 – 98, 101, 108, 111, 115, 119 – 121, 125, 126, 134, 147, 152, 159, 161, 163, 164, 176, 209, 214, 221, 237, 239, 248, 262, 265, 274, 277, 285, 295, 300, 306, 310, 315, 316, 328, 331, 332, 341, 354, 357, 359, 360, 362, 367, 371, 376, 378, 412 – 487, 490 – 463, 567, 575 – 578, 580, 581, 597, 604.

Контрольні питання до змістового модуля 11. Правові засади екологічної відповідальності в системі державної екологічної політики.

2. Засади екологічної відповідальності у положеннях концепцій взаємодії суспільства і природи.

3. Екологічна відповідальність як сучасна форма взаємодії Суспільства і Природи у контексті концепції сталого розвитку.

4. Сучасні проблеми еколого-правової освіти, виховання, свідомості, екологічної та еколого-правової культури при формуванні відповідального перед природою та майбутніми поколіннями людей суспільства.

5. Інші соціально-правові засоби попередження екологічних правопорушень.

6. Екологічний правопорядок: від концепції до реалізації в суспільних відносинах юридичної відповідальності.

7. Конфліктність інтересів як особлива риса еколого-правової відповідальності.

8. Правові засади державного стимулювання еколого-правової відповідальності.

9. Розвиток вчення про еколого-правову відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в різні історичні періоди.

10. Вплив міжнародно-правового механізму відповідальності за екологічні правопорушення на формування інституту еколого-правової відповідальності в екологічному праві України.

11. Підстави застосування норм міжнародного права про відповідальність за екологічні правопорушення.

12. Механізм реалізації відповідальності за екологічні правопорушення за міжнародним законодавством.

13. Сучасні наукові концепції про еколого-правову відповідальність.

14. Перспективи систематизації правових норм про екологічну відповідальність.

15. Науково-теоретичні та правові підходи до поняття, правових форм та видів екологічної відповідальності у галузі екології.

16. Еколого-правова відповідальність як різновид та специфічний стан суспільних екологічних правовідносин.

17. Еколого-правова відповідальність як одна із форм охорони навколишнього природного середовища.

18. Еколого-правова відповідальність як принцип екологічного права та законодавства.

19. Еколого-правова відповідальність як основна форма юридичної відповідальності в галузі екології.

20. Проблеми санкцій еколого-правової відповідальності.

21. Співвідношення традиційних видів юридичної відповідальності з еколого-правовою відповідальністю.

22. Проблеми формування позитивної (превентивної) еколого-правової відповідальності та її юридична природа.

23. Принципи та функції негативної еколого-правової відповідальності.

24. Проблеми посилення превентивної та виховної функцій негативної еколого-правової відповідальності.

25. Держава у правовідносинах екологічної відповідальності.

26. Система державних органів та виконуваних ними функцій у галузі реалізації правових норм про екологічну відповідальність.

27. Роль природоохоронних та правоохоронних органів у попередженні та виявленні екологічних правопорушень.

28. Громадськість та її повноваження у заходах попередження і виявлення екологічних правопорушень.

29. Проблеми зменшення „латентності” та форми соціальної профілактики екологічних правопорушень.

30. Роль судової практики в удосконаленні юридичної відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

31. Наукова концепція позитивної відповідальності у галузі екології як форми юридичної відповідальності.

32. Запобіжний характер позитивної еколого-правової відповідальності.

33. Види позитивної еколого-правової відповідальності та їх юридичне опосередкування.

34. Еколого-економічний зміст позитивної еколого-правової відповідальності.

35. Реалізація принципу „забруднювач і користувач платять повну ціну” у межах позитивної еколого-правової відповідальності.

36. Екологічне страхування в механізмі реалізації позитивної еколого-правової відповідальності.

37. Передумови та підстави виникнення, зміни і припинення позитивної юридичної відповідальності за екологічним законодавством та їх зв’язок із еколого-правовим статусом суб’єктів екологічних правовідносин.

38. Імплементація міжнародно-правових принципів позитивної юридичної відповідальності в галузі екології в національне законодавство.

39. Проблеми санкцій та юридичних гарантій реалізації позитивної юридичної відповідальності в галузі екології.

40. Поняття та види негативної (ретроспективної) еколого-правової відповідальності в науці екологічного права.

41. Об’єктивна та суб’єктивна еколого-правова відповідальність.

42. Компенсаційна та репресивна еколого-правова відповідальність.

43. Господарсько-правова, державно-правова та інші види екологічної відповідальності.

44. Еколого-правова відповідальність за правопорушення: поняття, зміст та місце у системі юридичної відповідальності.

45. Екологічна спрямованість та екологічна небезпека в системі об’єктивних ознак екологічного правопорушення.

46. Екологічне правопорушення як основна підстава виникнення негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності: поняття, склад та види екологічних правопорушень, а також санкції за їх вчинення.

47. Еколого-правова відповідальність за невиконання зобов’язання в екологічному праві.

48. Договірна та позадоговірна еколого-правова відповідальність та проблеми їх санкцій.

49. Екологічна безпека та екологічний ризик як підстави абсолютної (суворої) відповідальності у галузі екології.

50. Гарантії застосування негативної еколого-правової відповідальності та перспективи їх удосконалення.

51. Негативна еколого-правова відповідальність у системі гарантій реалізації екологічних прав громадян України.

52. Правові засади та проблеми застосування адміністративних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства.

53. Теоретико-практичні проблеми визначеності екологічних злочинів (злочинів у сфері охорони довкілля) за порушення екологічного законодавства та проблеми їх кваліфікації.

54. Проблеми застосування заходів еколого-дисциплінарного впливу за порушення екологічного законодавства.

55. Екологічні делікти та проблеми їх реалізації в екологічному праві.

56. Наукові підходи до поняття компенсації шкоди за екологічним законодавством та її правових форм.

57. Поняття шкоди за екологічним законодавством, її структура (зміст) та види.

58. Правове забезпечення компенсації шкоди в екологічному законодавстві.

59. Правова характеристика методів (способів) обчислення та компенсації шкоди за екологічним законодавством.

60. Правовий порядок компенсації екологічної шкоди.

61. Правові засади та особливості обчислення і відшкодування екологічної шкоди, заподіяної правомірними діями.

62. Проблеми розвитку правового інституту компенсації шкоди за екологічним законодавством.


3811884006172305.html
3811957999823622.html
    PR.RU™