Список використаних джерел. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з навчальної роботи ___________________Л.І. Чорний ___________________ 2015 року

ПОЛІТОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарських занять та самостійної роботи студентів

для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

з галузі знань 0306 Менеджмент і адмністрування

за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент

За денною формою навчання

(СГП 8.)

Хмельницький

2015 рік

___________________________________

Розроблено за формою, затвердженою рішенням методичної ради ХУУП від 24.01.2013, протокол № 4.


Політологія: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент за денною формою навчання / [розр. Л.І. Чорний, Д.А. Габінет]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – 42 с.

Розробники:

Чорний Л.І., доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук, кандидат історичних наук

Михайлиця К.В.,викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук,

Затверджено кафедрою філософії та соціально-гуманітарних наук

“31” серпня 2015 року, протокол № 1.

Завідувач кафедри ___________________ Л.А. Виговський

“31” серпня 2015 року

Декан факультету

управління та економіки _____________ І.Б.Ковтун

“31” серпня 2015 року

Схвалено методичною радою університету “24” весня 2015 року,

протокол № 2

Голова методичної ради ___________________В.Т. Савицький

“28” вересня 2015 року

Ó Чорний Л.І., Михайлиця К.В., 2015 рік

Ó Хмельницький університет управління та права, 2015 рік


ЗМІСТ

Стор.

Вступ
1. Опис навчальної дисципліни
2. Структура навчальної дисципліни
3. Зміст семінарських занять
4. Зміст самостійної роботи студентів
5. Модульний контроль
5.1. Питання для модульного контролю
6. Індивідуальні завдання
6.1. Умови виконання завдань
6.2. Теми завдань
6.2.1. Теми рефератів
6.2.2. Теми науково-дослідних завдань
6.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
7. Підсумковий контроль
7.1. Питання для підсумкового контролю
7.2. Приклад екзаменаційного білету
8. Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)
9. Рекомендовані джерела
10. Інформаційні ресурси

Вступ

Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи розроблені відповідно до змісту програми і робочої програми нормативної навчальної дисципліни «Політологія», вивчення якої передбачене освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент.

Головна мета методичних рекомендацій полягає у сприянні розвитку в студентів уміння до самонавчання та самовдосконалення. Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити, поглиблене засвоєння теоретичних знань, опанування практичними навичками щодо вміння організовувати свою навчальну діяльність. Методика вивчення навчальної дисципліни «Політологія» базується на єдності лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів. У розрізі кожної теми подаються ключова термінологія, методичні поради стосовно самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вказівки щодо рекомендованих джерел. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу пропонуються питання для самоперевірки.

В окремих розділах запропоновано тематику індивідуальних завдань, подано питання для підготовки до модульного контролю та приклади тестових завдань, питання до підсумкового семестрового контролю у формі екзамену та зразок екзаменаційного білета, систему оцінювання поточної успішності та знань студентів за результатами модульного і підсумкового семестрового контролю, список рекомендованих джерел.


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування нормативна
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент
Модулів – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й
Індивідуальні науково-дослідні завдання: наукові роботи, реферати Семестр
Загальна кількість годин – 90 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 2 36 год.
Практичні, семінарські
18 год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
36 год.
Індивідуальні завдання: 10 год.*
Вид контролю: екзамен

Примітки.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання − 60% : 40%.

* - у межах обсягу годин для самостійної роботи.


2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма
усього у тому числі
л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1 Сутність політики. Базові категорії політології
Тема 1. Предмет політології, її місце в системі суспільствознавства - - -
Тема 2. Соціально-політичні ідеї вчень у Стародавньому світі - - -
Тема 3. Уявлення про владу в епоху Середньовіччя. Політичні вчення епохи Відродження - - -
Тема 4. Проблема людини і політики у вченнях мислителів Нового часу - - -
Тема 5. Розвиток політичної думки в Україні та Росії - - -
Тема 6. Плюралізм політичних концепцій XIX – XXI ст. - - -
Тема 7. Суспільство і політичне життя - - -

Тема 8. Політична система суспільства - -
Тема 9. Влада як суспільне явище - -
Тема 10. Держава у політичній системі суспільства - - -
Тема 11. Роль партій та громадських організацій в політичній системі суспільства - -
Тема 12. Роль засобів масової інформації у політичній системі суспільства - -
Усього за змістовим модулем 1 - -
Змістовий модуль 2 Політичне життя суспільства. Політичні відносини
Тема 13. Політична культура і політична свідомість - - -
Тема 14. Особистість і політика. Політичне лідерство - -
Тема 15. Вибори і виборчі системи - - -
Тема 16. Економічна та соціальна політика держави - - -

Тема 17. Політика та етнонаціональні відносини - -
Тема 18. Конфлікти і кризові політичні ситуації. Шляхи їх подолання - -
Тема 19. Світове співтовариство та тенденції його розвитку. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності - -
Усього за змістовим модулем 2 - -
Усього годин - -
Модуль 2
ІНДЗ 10* - - - - 10*
Усього годин - -

* - у межах обсягу годин для самостійної роботи.


3. Зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1.

Сутність політики. Базові категорії політології

Семінарське заняття 1

Тема 1. Предмет політології, її місце в системі суспільствознавства

Питання для усного опитування та дискусії

1.1. Політика як суспільне явище. Місце і роль політики в системі суспільних відносин.

1.2. Політологія як наука: поняття, об’єкт і предмет.

1.3. Методи і функції політології.

1.4. Місце політології в системі наук про суспільство.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : політика, суб’єкт політики, об’єкт політики, рівні функціонування політики, політологія, об’єкт політології, предмет політології, методи політології.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ походження політики;

­ сутність політики;

­ функції політики і її види;

­ становлення політології як науки і навчальної дисципліни;

­ зв’язок політології з іншими науками.

Семінарське заняття 2

Тема 2. Політична система суспільства

Питання для усного опитування та дискусії

2.1. Поняття, структура та функції політичної системи суспільства.

2.2. Типологія політичних систем.

Тема 3. Влада як суспільне явище

Питання для усного опитування та дискусії

3.1. Влада як соціальний феномен. Класифікація влади.

3.2. Ресурси влади.

3.3. Сутність політичної влади, її структура і функції.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : політична система суспільства, сторони політичної системи суспільства, влада, політична влада, суб’єкт влади, об’єкт влади.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ структура політичної системи суспільства;

­ функції політичної системи суспільства;

­ типологія політичних систем суспільства;

­ сутність влади: основні теоретичні підходи;

­ специфіка політичної влади;

­ структура політичної влади;

­ легітимність влади.

Семінарське заняття 3

Тема 4. Держава у політичній системі суспільства

Питання для усного опитування та дискусії

4.1. Походження держави, її сутність, ознаки та функції.

4.1.1. Основні теорії походження держави.

4.1.2. Поняття держави.

4.1.3. Ознаки держави.

4.1.4. Функції держави.

4.2. Форма державного правління: поняття та види.

4.2.1. Поняття форми державного правління та її види.

4.2.2. Монархія та її види.

4.2.3. Республіка та її види.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : держава, форма держави, форма державного правління, монархія, республіка.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ теорії походження держави;

­ сутність і ознаки держави;

­ функції держави;

­ сутність форми державного правління;

­ сутність монархії, види та їх ознаки;

­ сутність республіки, види та їх ознаки.

Семінарське заняття 4

Тема 4. Держава у політичній системі суспільства

Питання для усного опитування та дискусії

4.3. Форма державного устрою: поняття та види.

4.3.1. Поняття форми державного устрою та її види.

4.3.2. Унітарна форма державного устрою та її види.

4.3.3. Федеративна форма державного устрою та її види.

4.3.4. Конфедерація та союзна держава як особливі види форми державного устрою.

4.4. Форма політичного режиму: поняття та види.

4.4.1. Поняття форми політичного режиму та її види.

4.4.2. Демократична форма політичного режиму та її види.

4.4.3. Антидемократична форма політичного режиму та її види.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : форма державного устрою, форма політичного режиму.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ сутність форми державного устрою;

­ унітарна форма державного устрою, види та їх ознаки;

­ федеративна форма державного устрою, види та їх ознаки;

­ сутність форми політичного режиму;

­ демократична форма політичного режиму, види та їх ознаки;

­ антидемократична форма політичного режиму, види та їх ознаки.

Семінарське заняття 5

Тема 5. Роль партій та громадських організацій в політичній системі суспільства

Питання для усного опитування та дискусії

5.1. Виникнення політичних партій, їх суть та функції.

5.2. Типологія політичних партій та партійних систем.

5.3. Особливості становлення багатопартійної системи в Україні.

5.4. Громадсько-політичні організації та рухи, генезис і функції.

Тема 6. Роль засобів масової інформації у політичній системі суспільства

Питання для усного опитування та дискусії

6.1. Засоби масової інформації (ЗМІ): поняття, характерні риси та функції.

6.2. Політичне маніпулювання та ЗМІ.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : політична партія, однопартійна система, багатопартійна система, громадсько-політична організація, засоби масової інформації, політичне маніпулювання.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ поняття, структура та функції політичних партій;

­ типи партій;

­ партійні системи;

­ поняття та функції засобів масової інформації;

­ роль засобів масової інформації у процесі політичного маніпулювання.

Змістовий модуль 2.

Політичне життя суспільства. Політичні відносини

Семінарське заняття 6

Тема 7. Особистість і політика. Політичне лідерство

Питання для усного опитування та дискусії

7.1. Сутність, типологія і функції політичної еліти.

7.2. Теорії еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса.

7.3. Сучасна політична еліта України, її відмінні риси та особливості формування.

7.4. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві. Типи лідерства.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : політична еліта, закон «Циркуляції еліт», закон «Олігархізації еліт», лідер, лідерство.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ поняття еліти;

­ причини елітизму;

­ теорія еліт Г. Моски;

­ теорія еліт В. Парето;

­ теорія еліт Р. Міхельса;

­ сутність політичного лідерства;

­ стилі і типи політичного лідерства.

Семінарське заняття 7

Тема 8. Вибори і виборчі системи

Питання для усного опитування та дискусії

8.1. Вибори та їх класифікація.

8.2. Типи (моделі) виборчих систем.

8.3. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів.

8.3. Основні функції виборів.

8.4. Основні стадії виборчої кампанії.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : вибори, виборча система, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, змішана виборча система, стадія виборчого процесу, політичний абсентеїзм.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ поняття виборів;

­ сутність поняття «виборча система»;

­ типи (моделі) виборчих систем;

­ принципи виборчого права та їх реалізація в умовах демократичного політичного режиму;

­ стадії виборчої кампанії.

Семінарське заняття 8

Тема 9. Політика та етнонаціональні відносини

Питання для усного опитування та дискусії

9.1. Закономірності розвитку націй і національних відносин. Нація – суб’єкт політики.

9.2. Основні причини виникнення міжнаціональних конфліктів і шляхи їх подолання.

9.3. Національна політика в Україні на сучасному етапі.

Тема 10. Конфлікти і кризові політичні ситуації. Шляхи їх подолання

Питання для усного опитування та дискусії

10.1. Сутність, причини і своєрідність конфліктних і кризових політичних ситуацій.

10.2. Способи та методи регулювання політичних конфліктів.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : нація, національні відносини, політичний конфлікт, міжнаціональний конфлікт, національна політика.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ генезис нації;

­ розуміння нації при політико-правовому та соціокультурному підході;

­ причини виникнення міжнаціональних конфліктів;

­ шляхи подолання міжнаціональних конфліктів;

­ сучасні міжнаціональні конфлікти у світі;

­ сутність політичних конфліктів;

­ шляхи подолання політичних конфліктів.

Семінарське заняття 9

Тема 11. Світове співтовариство та тенденції його розвитку. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Питання для усного опитування та дискусії

11.1. Основні тенденції у світовому політичному процесі. Міжнародні відносини. Міжнародна політика.

11.2. Зовнішня політика держави. Її суть і структура.

11.3. Глобальні політичні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення.

11.4. Міжнародна інтеграція і державний суверенітет. Співдружність Незалежних Держав (СНД), Європейський Союз (ЄС), Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Єдиний Економічний Простір (ЄЕП), БРІКС, Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ): сутність, завдання та їх роль у вирішенні глобальних політичних проблем сучасності.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття та надання письмових відповідей на них.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : глобалізація, глобалістика, міжнародні відносини, міжнародна політика, міжнародна інтеграція.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

­ основні тенденції у сучасному світовому політичному процесі;

­ сутність та основні завдання зовнішньої політики держави;

­ сучасні глобальні політичні проблеми та шляхи їх подолання;

­ сутність сучасних процесів міжнародної інтеграції;

­ сутність та завдання сучасних міжнародних організацій.


4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів є важливою складовою частиною навчального процесу і має на меті закріплення, поглиблення знань та навичок, одержаних на усіх видах навчальних занять; підготовку до наступних занять та екзамену. Під час самостійної підготовки уточнюється коло питань, що підлягають вивченню за темою, аналізуються та вивчаються наукові джерела, виконуються практичні завдання.

Самостійна робота студентів має бути логічно пов’язана з іншими видами навчальних занять: лекціями та семінарами. Однак вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми не бажано починати з самостійної роботи студентів.

Від якості самостійної підготовки студентів залежить якість семінарських занять, глибина їх теоретичного змісту й активність студентів. Самостійна робота є методом глибокого вивчення і творчого засвоєння студентами навчальної програми. Питання на самостійну роботу виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

Методичне керівництво самостійною роботою студентів здійснює керівник курсу.

Перевірка самостійної роботи студентів здійснюється викладачами, які проводять семінарські заняття з навчальної дисципліни. Викладач може обрати один з наступних способів перевірки самостійної роботи:

― проведення перевірки конспектів, опрацьованої літератури, яка рекомендується для вивчення теми;

― фронтального усного опитування;

― письмової перевірки (в т.ч. за тестовими технологіями).

Для сприяння виконання студентами самостійної роботи доцільним є проведення викладачем колективної консультації, де слід вказати порядок розгляду питань, дати характеристику рекомендованої літератури, методику її опрацювання, звернути увагу на основні проблеми й питання, в яких студенти повинні чітко орієнтуватися.

Основним завданням викладача в ході самостійної роботи є забезпечення активного набуття студентами нових знань, закріплення, поширення та поглиблення знань, набутих під час інших навчальних занять, а також для навчання студентів методів самостійної роботи з навчальним матеріалом.

У процесі самостійної роботи викладач повинен заохочувати самостійність та творчий підхід до вирішення проблем й звернути увагу на неприпустимість механічного переказу прочитаного.

Під час самостійної підготовки студентів викладач, відповідаючи на поставлені запитання, повинен з’ясувати найбільш складні для студентів питання і у разі необхідності пояснити їх зміст та зробити собі помітки для більш детального їх розгляду в контексті інших видів навчальних занять. У разі потреби, для закріплення та поглиблення знань окремих студентів, викладач може провести індивідуальні консультації з окремих тем.

Самостійна робота студента передбачає деякі стадії:

― ознайомлення з питаннями, що виносяться на самостійне вивчення студентами.

― опрацювання матеріалу, викладеного на лекції і занотованого студентами при підготовці до відповідної теми на семінарське заняття.

― ознайомлення із рекомендованою літературою і нормативними актами, конспектування основних положень з питань, включених до теоретичного блоку.

За бажанням студент може підготувати коротке повідомлення (до десяти хвилин) з найбільш складного і цікавого питання.

У випадку необхідності студент може скористатися індивідуальними консультаціями викладача, який читає лекції, а також викладача, який проводить семінарські заняття у навчальній групі.

Змістовий модуль 1.

Сутність політики. Базові категорії політології

Тема 1. Соціально-політичні ідеї вчень у Стародавньому світі

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1. Сутність та роль кастового поділу населення у Стародавній Індії.

Питання для самоконтролю

1. На які касти поділялось населення Стародавньої Індії?

2. Яким обсягом прав і обов’язків були наділені представники різних каст у Стародавній Індії?

Література : 3.

Тема 2. Уявлення про владу в епоху Середньовіччя. Політичні вчення епохи Відродження

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

2.1. Погляди Нікколо Макіавеллі на політику, владу та особу правителя.

Питання для самоконтролю

1. В чому полягала сутність «Макіавеллізму»?

Література : 3, 7.

Тема 3. Проблема людини і політики у вченнях мислителів Нового часу

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

3.1. Погляди на організацію політичної влади Дж. Вашингтона.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність політичних поглядів Дж. Вашингтона?

Література : 3.

Тема 4. Розвиток політичної думки в Україні та Росії

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

4.1. Політико-правові погляди П. Орлика.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягала сутність політичних ідей Конституції П. Орлика?

Література : 21.

Тема 5. Плюралізм політичних концепцій XIX – XXI ст.

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

5.1. Марксизм як політична течія.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність поглядів на політику представників марксизму?

Література : 18, 21.

Тема 6. Суспільство і політичне життя

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

6.1. Суспільство як цілісна система зв’язків.

6.2. Політична сфера суспільства.

Питання для самоконтролю

1. Що таке суспільство у широкому та вузькому розумінні?

2. Що таке політична сфера суспільства?

Література : 1, 2, 4.

Тема 7. Політична система суспільства

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

7.1. Становлення та розвиток політичної системи в Україні.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає особливість становлення політичної системи в Україні?

Література : 1, 2, 4.

Тема 8. Влада як суспільне явище

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

8.1. Поняття та структура ресурсів політичної влади.

Питання для самоконтролю

1. Що належить до ресурсів політичної влади?

Література : 1, 2, 4.

Тема 9. Роль партій та громадських організацій в політичній системі суспільства

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

9.1. Становлення та розвиток партійної системи в Україні.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає особливість становлення партійної системи в Україні?

Література : 1, 2, 4.

Тема 10. Роль засобів масової інформації у політичній системі суспільства

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

10.1. Роль засобів масової інформації у реалізації державної політики в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Які проблеми функціонування засобів масової інформації існують в Україні?

Література : 1, 2, 4.

Змістовий модуль 2.

Політичне життя суспільства. Політичні відносини

Тема 11. Політична культура і політична свідомість

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

11.1. Політична культура як явище політичного життя.

Питання для самоконтролю

1. Які структурні елементи розкривають сутність політичної культури?

Література : 1, 2, 4.

Тема 12. Особистість і політика. Політичне лідерство

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

12.1. Соціальна роль політичного лідерства.

Питання для самоконтролю

1. Яку соціальну роль виконує політичне лідерство в Україні?

Література : 1, 2, 4.

Тема 13. Вибори і виборчі системи

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

13.1. Виборча система в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Якою за своєю сутністю є виборча система в Україні?

Література : 1, 2, 4.

Тема 14. Економічна та соціальна політика держави

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

14.1. Економічна політика України.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає особливість економічної політики України?

Література : 1, 2, 4.

Тема 15. Політика та етнонаціональні відносини

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

15.1. Сучасні національні конфлікти та кризові ситуації.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть приклади сучасних національних конфліктів у світі та охарактеризуйте їх основні причини.

Література : 1, 2, 4.

Тема 16. Конфлікти і кризові політичні ситуації. Шляхи їх подолання

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

16.1. Динаміка конфліктів і кризових політичних ситуацій у сучасному світі.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте основні тенденції розвитку конфліктних ситуацій політичного характеру у сучасному світі.

Література : 1, 2, 4.

Тема 17. Світове співтовариство та тенденції його розвитку. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

17.1 Україна та сучасні глобалізаційні процеси.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте місце України у системі сучасних міжнародних відносин.

Література : 1, 2, 4.


Модульний контроль

Протягом вивчення навчальної дисципліни «Політологія» проводиться модульний контроль рівня знань студентів з кожного з двох змістових модулів, передбачених тематичним планом. У завдання модульного контролю включаються питання, що передбачають подання студентами текстових відповідей.

Питання до модульного контролю

Змістовий модуль 1.

Сутність політики. Базові категорії політології

1. Що означає поняття «Політика»?

2. У чому полягають особливості політичних течій Стародавнього Сходу?

3. Що ви розумієте під терміном «Суб’єкти політики»?

4. Антидемократичні режими: поняття та види.

5. Назвіть та охарактеризуйте типи, роди та види влади.

6. Розкрийте поняття «Об’єкти політики».

7. З яким ступенем суспільного розвитку пов’язане зародження політичної думки?

8. Що є характерним для політичної стабільності суспільства?

9. Назвіть чотири елементи структури політики?

10. Яку роль в історії розвитку політичної думки відіграло вчення Конфуція?

11. Поняття монархії та її види.

12. Які ви знаєте основні види політики?

13. Методи радикалізму у вирішенні проблем політичної теорії і практики.

14. Що таке легітимність влади?

15. Назвіть та розкрийте функції політики.

16. Визначте основні риси політичної думки гуманістів в епоху середньовіччя.

17. Порівняйте поняття «Федерація» і «Конфедерація».

18. Назвіть та охарактеризуйте рівні функціонування політики?

19. Що вважали основним засобом державного управління легісти?

20. У чому полягає мета політики?

21. Охарактеризуйте провідну течію стародавньої китайської філософії «Даосизм».

22. Що є характерним для політичної стагнації суспільства?

23. Назвіть та розкрийте ознаки політичної влади?

24. Суть політичних поглядів Платона і Аристотеля.

25. Поняття республіки та її види.

26. Які основні завдання політології як навчальної дисципліни?

27. Чим характерний ліберальний напрям у політичній думці?

28. Назвіть та охарактеризуйте елементи структури політичної системи суспільства?

29. Назвіть та охарактеризуйте засоби політики?

30. У чому полягає суть філософії мислителів Стародавньої Індії (Буддизм)?

31. Розкрийте форму політичної діяльності «Політичні відносини».

32. Що охоплює сфера діяльності політики?

33. Які проблеми досліджує політологія?

34. Охарактеризуйте політико-правові вчення Стародавнього Риму (Цицерон, Сенека).

35. Що вивчає політологія як навчальна дисципліна?

36. Які політичні ідеї порушувалися в епоху Відродження?

37. Типологія політичних систем суспільства.

38. Що розуміється під об’єктом і предметом політології?

39. Розкрийте політичні ідеї утопічного соціалізму XVI – XVII ст. (Т. Мор, Т. Кампанелла).

40. Розкрийте зміст поняття «категорії політології» та назвіть їх.

41. Розкрийте сутність політико-правової течії, яка увійшла в історію під назвою «Макіавеллізм».

42. Назвіть та охарактеризуйте методи політології.

43. Соціалізм як суспільно-політична течія.

44. Визначте основні функції політології.

45. Зв’язок політології з іншими науками.

46. Чим характеризується західноєвропейська політична думка XVII ст. (Гоббс).

47. Чим характерний консервативний напрям у політичній думці?

48. Що є характерним для політичної нестабільності суспільства?

49. Демократичні режими: поняття та види.

50. Розкрийте поняття «Форма державного правління».

51. Сутність політико-правової думки США (XVIII ст.)

52. Що таке політична система суспільства?

53. У чому полягає значення політичного вчення Ш. Монтеск’є?

54. Які характерні риси політичної системи України?

55. Політична думка у Київській Русі IX – XIV ст.

56. Розкрийте поняття «Політична опозиція».

57. Яке основне призначення політичної системи суспільства?

58. Дайте визначення поняття «влада».

59. Назвіть та охарактеризуйте функції держави.

60. Назвіть критерії ефективності політичної системи суспільства.

61. Назвіть та розкрийте функції політичної системи.

62. У чому полягає суть політичних та правових ідей козацько-гетьманської доби?

63. Розкрийте поняття «Ресурси влади».

64. Охарактеризуйте ідеї державотворення Конституції Пилипа Орлика.

65. Дайте визначення поняття «Політична влада».

66. Розкрийте поняття «Держава».

67. Охарактеризуйте програму побудови самостійної держави М. Міхновського.

68. Розкрийте характерні ознаки політичної влади.

69. Розкрийте основні теорії виникнення держави.

70. Розкрийте основні соціальні функції політичної влади.

71. Охарактеризуйте сучасний політичний режим України.

72. Розкрийте поняття «Форма державного устрою».

73. Розкрийте поняття «суб’єкти» та «об’єкти» влади.

74. Назвіть та охарактеризуйте основні типи держав.

75. Назвіть основні ознаки демократичного режиму?

76. Назвіть та розкрийте функції політичної системи.

77. Порівняйте поняття «Президентська республіка» та «Парламентська республіка».

78. Дайте визначення поняття «політична партія».

79. Які завдання виконують ЗМІ?

80. Причини виникнення політичних партій.

81. Назвіть основні ознаки політичних партій.

82. Назвіть та охарактеризуйте функції політичних партій?

83. За якими критеріями здійснюють типологізацію політичних партій?

84. Розкрийте характерні риси і функції ЗМІ.

85. Охарактеризуйте роль ЗМІ у демократичному суспільстві.

86. Охарактеризуйте особливості формування багатопартійної системи в Україні.

87. На які групи за ідеологічними та соціально-політичними концепціями можна поділити сучасні політичні партії України?

88. Дайте визначення поняття «громадсько-політична організація».

89. Назвіть види громадсько-політичних організацій.

90. Назвіть та охарактеризуйте функції громадсько-політичних рухів.

Змістовий модуль 2.

Політичне життя суспільства. Політичні відносини

1. Які аспекти охоплює політична культура?

2. Розкрийте зміст поняття «політична культура».

3. На які рівні поділяють культуру особистості?

4. Які Ви знаєте види політичної культури?

5. Які Ви знаєте елементи політичної культури?

6. Розкрийте поняття «глобалістика».

7. Назвіть та охарактеризуйте види мажоритарної виборчої системи.

8. Охарактеризуйте типи політичної культури (ринкової і бюрократичної).

9. Які фактори впливають на міжнародні відносини?

10. Розкрийте зміст функцій політичної культури.

11. Види міжнародних відносин.

12. Основні шляхи і чинники формування політичної культури.

13. Назвіть та охарактеризуйте суб’єктний склад міжнародних відносин?

14. Теорія еліт Г. Моски

15. Дайте визначення поняття «міжнародна політика».

16. Розкрийте поняття «політична свідомість».

17. Назвіть та охарактеризуйте провідні тенденції розвитку міжнародних відносин у сучасних умовах.

18. Розкрийте зміст поняття «політична ідеологія».

19. Назвіть та охарактеризуйте принципи здійснення міжнародної політики.

20. Закон «Циркуляції еліт» В. Парето.

21. Форми зовнішньої політики держави.

22. У якому аспекті розглядає лідерство політологія? Що означає термін «лідер»?

23. Які завдання стоять перед економічною політикою держави?

24. Назвіть основні риси нації.

25. Розкрийте поняття «формальний лідер» і «неформальний лідер».

26. Розкрийте процес появи та становлення націй.

27. Яке призначення економічної політики держави?

28. Що розуміють під нацією при політико-правовому підході і при соціокультурному підході?

29. Як трактується у політології поняття «політичний лідер»?

30. Які цілі економічної політики держави в ринковій економічній системі?

31. Дайте визначення поняття «політичне лідерство».

32. Закон «Олігархізації еліт» Р. Міхельса.

33. Розкрийте поняття «національна свідомість».

34. Назвіть та розкрийте ознаки політичного лідерства.

35. Основні завдання української держави в галузі економічної політики.

36. Розкрийте зміст політичних аспектів етнонаціональних відносин. Три типи національних відносин.

37. Які функції виконує політичний лідер?

38. Які чинники визначають розвиток соціальної сфери?

39. Рівні прояву національних відносин?

40. Які Ви знаєте теорії політичного лідерства? Розкрийте їх зміст.

41. Які Ви знаєте типи політичних лідерів?

42. Назвіть та охарактеризуйте види глобальних проблем сучасності.

43. Розкрийте зміст поняття «соціальна політика».

44. Які існують головні завдання у сфері державного регулювання та контролювання соціальної політики?

45. Назвіть та розкрийте основні причини національних конфліктів.

46. Розкрийте поняття «політичні вибори».

47. Назвіть та охарактеризуйте рівні соціальної політики.

48. Назвіть та охарактеризуйте принципи розв’язання національних конфліктів.

49. Назвіть та охарактеризуйте суспільні функції виборів.

50. Назвіть напрями соціальної політики України.

51. Розкрийте поняття «національна політика держави».

52. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи виборів (на прикладі України).

53. Назвіть об’єкти і суб’єкти національної політики держави.

54. Назвіть та розкрийте види виборів.

55. Дайте визначення поняття «політичний конфлікт». Назвіть основні причини політичних конфліктів.

56. Назвіть основні напрями державної політики України у сфері міжнародних відносин.

57. Розкрийте зміст поняття «виборча система». Дайте характеристику основних типів виборчої системи.

58. У чому проявляється позитивна і негативна роль конфлікту?

59. Розкрийте поняття «політичний абсентеїзм». Назвіть основні причини «політичного абсентеїзму».

60. Назвіть та охарактеризуйте основні шляхи розв’язання конфліктів.

61. Охарактеризуйте виборчу систему в Україні (на прикладі виборів народних депутатів, Президента та органів місцевого самоврядування).

62. Розкрийте основоположні принципи зовнішньої політики держави.

63. Назвіть та охарактеризуйте основні шляхи вирішення глобальних проблем сучасності.

6. Індивідуальні завдання

Умови виконання завдань

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату або у формі індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ передбачає:

- підбір та опрацювання літератури за темою;

- складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання - аналіз фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та інформаційних джерел);

- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).

Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.

Теми завдань

6.2.1. Теми рефератів

1. Сутність і зміст політичного життя суспільства.

2. Історичні передумови появи українського державознавства.

3. Міфологічні уявлення про владу і державу.

4. Питання права, політики, моралі у вченнях софістів.

5. Політичні погляди Марка Тулія Цицерона.

6. Політичні ідеї лютеранства, кальвінізму і протестантизму в епоху Реформації.

7. Політичні ідеї Томаса Мюнцера.

8. Політичні погляди українських просвітників ХVІІІ ст.

9. Ліберально-демократичний напрямок в політичній думці Росії першої половини ХІХ ст.

10. Категорії влади і волі у працях Ф. Ніцше та М. Вебера.

11. Ідеї просвітництва в Україні.

12. Роль ЗМІ в політичній системі суспільства.

13. Природа тоталітарної влади.

14. Розподіл влад як головний стимулюючий принцип проти зловживання владою в теорії Ш.-Л. Монтеск’є.

15. Політична еліта і демократія.

16. Класифікація політичних партій.

17. Порівняльна характеристика основних виборчих систем.

18. Поняття та принципи виборчого процесу.

19. Політична глобалістика: передумови виникнення.

20. Антиглобалізм: вимоги та перспективи.

21. Класифікація глобальних проблем сучасності.

6.2.2. Теми науково-дослідних завдань

1. Бюрократія як джерело лобізму в політиці.

2. Революції і контрреволюції як способи зміни політичних систем.

3. Особливості політичної системи України.

4. Порівняльний аналіз функціонування політичних систем (на прикладі України і Польщі).

5. Проблеми демократизації влади в Україні на сучасному етапі.

6. Специфіка процесу формування політичної еліти в Україні.

7. Особливості виборчого процесу в посткомуністичних країнах.

8. Політичні вибори і проблема стабільності суспільства.

9. Глобалізаційні процеси в сучасному світі та їх геополітичні виміри.

10. Новий світовий порядок: сутність та сценарії розвитку.

11. Геополітичний вибір України: прагнення та перспективи.

6.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Метою виконання рефератів і творчих наукових завдань є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.

Для виконання рефератів і творчих наукових завдань студенти повинні використовувати першоджерела, науково-монографічну літературу, а також наукові статті.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема ІНДЗ у формі творчої роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм.

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: реферату – 5-7, творчої наукової роботи – 14-16 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється.

Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 1. В тексті реферату вступ, розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату подається список використаних джерел, нижче якого рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.


Зразок 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
Навчальна дисципліна:
Політологія
РЕФЕРАТ
на тему:
„ ... назва теми ... „
Виконав:
Кульчицький
Святослав Іванович,
студент 2 курсу
факультету управління та економіки
Перевірив:
Чорний
Леонтій Ілліч,
кандидат історичних наук
Хмельницький

Титульний аркуш творчої наукової роботи оформлюється за зразком 2.


Зразок 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
Навчальна дисципліна:
Політологія
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
на тему:
„ ... назва теми ... „
Виконав:
Кульчицький
Святослав Іванович,
студент 2 курсу
факультету управління та економіки
Перевірив:
Чорний
Леонтій Ілліч,
кандидат історичних наук
Хмельницький

Творча наукова робота повинна бути структурованою, тобто після титульного аркуша містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. Складові частини творчої наукової роботи не обов’язково починати з нового аркуша. Розділи плану роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком.

ПЛАН

Стор.
Вступ -
1. (назва першого розділу) -
2. (назва другого розділу) -
3. (назва третього розділу) -
Висновки -
Список використаних джерел -

Вступ

. . . . . . . . .

(Виклад змісту вступу)

. . . . . . . . .

1. ( назва першого розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту першого розділу)

. . . . . . . . .

2. ( назва другого розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту другого розділу)

. . . . . . . . .

3. ( назва третього розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту третього розділу)

. . . . . . . . .

Висновки

. . . . . . . . .

(Виклад змісту висновків)

. . . . . . . . .

Список використаних джерел

1. . . . ( реквізити джерела) ……

2. . . . ( реквізити джерела) ……

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог

оформлення списку джерел).

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.

Оцінювання результатів виконання рефератів і творчих наукових завдань здійснюється відповідно до чинної в університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної успішності.

7. Підсумковий контроль

7.1. Питання для підсумкового контролю

1. Сутність, структура та функції політики.

2. Громадські організації та рухи.

3. Політична система України. Структура і функції політичної системи.

4. Політико-правові погляди Т. Гоббса, Дж. Локка.

5. Політичні ідеї в Україні кінця XIX – поч. XX ст.

6. Філософсько-політичні погляди Платона.

7. Суть конфлікту і кризової ситуації.

8. Внутрішня та зовнішня політика держави.

9. Суть і значення політичного лідерства в суспільстві.

10. Політика і сучасний розвиток українського суспільства.

11. Філософсько-політичні погляди Аристотеля. Демократизація і античність.

12. Види виборчих систем.

13. Суспільні функції засобів масової інформації.


3815307184846686.html
3815365913333210.html
    PR.RU™