Взаємовизнання дипломів як чинник інтеграції освіти.

При здобутті вченого ступеня мають видаватися стандартизовані додатки до дипломів, які містять детальну інформацію про навчання, призначену для навчальних закладів та потенційних роботодавців.

Європейський зразок Додатка до Диплома (DIPZOMA SUPPZEMENT)

Додаток до диплома про вищу освіту є документом про освіту, що видається власнику диплома для надання додаткової розширеної інформації про ВНЗ, який надає кваліфікацію, про рівень кваліфікації, про зміст та обсяг освіти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні та професійні права тощо. Додаток як невід’ємна складова документа про вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вищу освіту, серія і номер яких збігаються. Відповідальність за достовірність поданої у Додатку інформації несе керівник вищого навчального закладу.

Додаток до диплома має на меті:

Додаток до диплома засвідчує успішне виконання освітньої програми певної спрямованості відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти й дає право на:

· на продовження освіти (академічна спрямованість);

· на виконання орієнтованої на практику певної роботи;

· на заняття (професійна спрямованість).

Заповнення Додатка здійснюється згідно відповідного змісту та форми.

Загальні вимоги:

1. Складовою частиною Додатка до диплома повинна бути коротка пояснювальна записка (у верхній частині екземпляра Додатка), основною функцією якої є допомога користувачам інформації.

2. Освітні установи повинні дотримуватися структури і послідовності інформації.

3. Заповнення має бути чітким, стислим, точним, але з повнотою інформації, щоб уникнути неправильного трактування.

4. Додаток повинен давати достатню інформацію користувачу для визначення, чи відповідає дана кваліфікація цілі використання.5. Додаток, який сам по собі не має юридичної сили, має супроводжуватися оригіналом документу про кваліфікацію.

6. У Додатку до диплома повинні бути вказані ім’я власника і назва кваліфікації, назва і статус ВНЗ, класифікація присудженого звання. Все це повинно бути представлено мовою першоджерела.

7. Додаток до Диплома не повинен містити оцінних думок, пропозицій тощо. Інформація має бути вичерпною за всіма пунктами. Пункт, де інформації не надано, повинен мати пояснення причини її відсутності.

Широкомасштабне впровадження Додатка до диплома в Україні значною мірою має спростити процедуру визнання її освітніх кваліфікацій в європейському регіоні.

Визнання освіти чи кваліфікації – це формальне підтвердження компетентним органом цінності іноземної освітньої кваліфікації з метою доступу до освітньої та/або професійної діяльності. Порядок визнання кваліфікацій визначено Лісабонською конвенцією з визнання в рамках Конвенції Ради Європи, що стосується вищої освіти у європейському регіоні, прийнятої у Лісабоні у квітні 1997 р.

Виділяють академічне і професійне визнання:

Академічне визнання – це визнання курсів, кваліфікацій або дипломів одного (національного чи іноземного) ВНЗ іншим. Воно є основою для доступу до подальшого навчання в іншому навчальному закладі (кумулятивне визнання) або для дозволу певного звільнення від повторного вивчення елементу програми (визнання виконання навчального плану), або для навчання в якомусь іншому навчальному закладі з заміщенням аналогічного періоду навчання в попередньому ВНЗ (тобто без повторного курсу). Таке визнання функціонує в Європейській кредитно - трансферній системі (ECTS).

Професійне визнання – це право працювати за фахом згідно з професійним статусом відповідного власника кваліфікації.

Визнання здійснює компетентний орган визнання – установа, офіційно уповноважена приймати обов’язкові до виконання рішення про визнання іноземних кваліфікацій. Саме з метою спрощення процедури визнання кваліфікацій в європейському регіоні і був розроблений і запропонований уніфікований зразок Додатка до диплома про освіту.

В цілому загальноєвропейська уніфікація кваліфікаційного, проектно-технологічного, оцінного (контроль якості), формально-документального аспектів вищої освіти повинна сприяти комплексній адаптації індивідуальних національних систем до єдиного європейського стандарту виключно з метою підвищення довіри до національних освіт та мобільності студентів і кваліфікованих фахівців на європейському ринку праці без жодних застережень та недовіри щодо національних особливостей освітніх систем різних країн.3816013199917806.html
3816119298301149.html
    PR.RU™