Здобувач як суб'єкт наукової діяльності

Значна кількість дисертаційних досліджень в Україні готується поза аспірантурою та ад'юнктурою. Правовою формою такої підготовки є інститут здобувачів. Протягом тривалого часу вона себе виправдала, особливо стосовно тих, хто не може навчатися в аспірантурі. Це сто­сується практиків, зокрема юристів, які накопичили значний досвід правозастосовної діяльності, найбільш чітко знають недоліки чин­ного законодавства, розробляють пропозиції з його удосконалення. Поєднання науки та практики сприяє підвищенню ефективності прак­тичної діяльності.

Така форма підготовки дисертації має певні переваги перед ад'юнк­турою чи аспірантурою: не треба здавати вступні іспити, відсутня сувора звітність за витрачений час, не така загроза бути відрахованим. Якщо ще здобувач працює за фахом то, навпаки, це надає його роботі сенсу, є мотивом для досягнення результату, а отримані результати можливо тут же впроваджувати у практику. Не менш важлива матеріа­льна сторона — отримувати стабільний заробіток, просуватися по службі.

За наслідками слід виділиш дві групи здобувачів:

1) працівники наукових установ. Такі науковці за своїм правовим становищем мають право одержувати наукові ступені;

2) юристи-практики. Зазвичай для підтвердження своєї кваліфікації та обґрунтованості претензій на науковий ступінь після захисту дисерта­цій воші викликаються у ВАК України на засідання експертної ради.

Проте у зв'язку із приєднанням до Болонського процесу подальша доля такого інституту під великим питанням. У більшості європейських країн він відсутній. Планується відмовитися від нього в і Україні.

Здобувачі над дисертаційними дослідженнями працюють самостій­но. Проте їм призначається науковий керівник чи консультант. Вони повинні в установленому порядку скласти кандидатські іспити, підго­тувати дисертаційне дослідження, апробувати свої наукові розробки, пройти рецензування дисертації у відповідному науковому підрозділі. У цьому аспекті у них таке ж правове становище, що і в аспірантів. Це пояснюється спільною метою — здати кандидатські іспити, підготува­ти та захистити дисертацію.

Більш детально інститут здобувачів ми розглянемо у подальшому при аналізі «Положення про підготовку науково-педагогічних і науко­вих кадрів».

Правове становище здобувачів мало чим відрізняється від стано­вища ад'юнктів та аспірантів. Проте здобувач менше бере участь у безпосередній діяльності базової кафедри і більше працює із своїм науковим керівником.


3818651216491008.html
3818733324916822.html
    PR.RU™