Порівняльний аналіз нотацій ARIS і IDEF

1. Дмитрієва В.Ф. Фізика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, 2008

2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика. Підручник для середніх спеціальних навчальних закладів. – К.: Высшая школа, 1983

3. Сиротюк В.Д. Фізика; підручник для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), 2011

4. Кирик Л.А. Фізика 10 клас. Запитання , задачі, тести (рівень стандарту), 2010

5. Кирик Л.А. Фізика 10 клас. Різнорівневі самостійні та тематичні контрольні роботи (рівень стандарту), 2010

6.Альошина М.О. Фізика. Типові тестові завдання, 2011

7.Непорожня Л.В., Петренко А.М., Овсянніков О.А., Селезнев Ю.О Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас – К.: Освіта, 2011

8.Гельфгат І.М. та ін. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики. – Харків: Гімназія, 2003. – 80 с.

9.Римкевич А.П. Збірник задач з фізики. – Харків: Олант, 2007. – 224с.

10.Дудінова О.В., Демченко К.Е. Фізика за всією шкільною програмою.- Харків: Вежа. ФОН Співак В.А., 2009. -380с.

11.Садовий А.І., Лего Ю.Г. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв’язування. – Київ: Кондор, 2003. – 384с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з навчальної дисципліни

"УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ"

для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання

за напрямом підготовки 1004 (070101) – «Транспортні технології», спеціальностей 7.100402, 8.100402, 7.100403, 8.100403)

Харків

ХНАМГ


Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління ланцюгом постачань» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 (070101) – «Транспортні технології», спеціальностей 7.100402, 8.100402, 7.100403, 8.100403)»)/ Харк. нац. акад. міськ.госп-ва; уклад.: Д.О. Пруненко– Х.: ХНАМГ, 2012. – 132 с.

Укладач: к.е.н., доц. Д.О. Пруненко

Рецензент: к.т.н., доц. Н.У. Гюлев

Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики, протокол № 3 від 09. 10. 2012 р.
Зміст

Введення

Тема 1. Ланцюг поставок - новий етап еволюції логістичного управління.

1.1 Еволюційний розвиток концептуальних підходів до управління ланцюгами поставок.

1.2 Украина в глобальных цепях поставок

1.3 Предмет, мета, завдання навчальної дисципліни та її взаємозв'язок з іншими дисциплінами.

Тема 2. Понятійний апарат ланцюга поставок та управління ним.

2.1 Складові частини ланцюга поставок.

2.2 Формування ланцюгів поставок

2.3 Виділення ланцюга поставок із середовища

Тема 3. Управління бізнес-процесами у ланцюгах поставок.

3.1Процесний підхід в управлінні ланцюгами поставок

3.2 Моделі операцій в ланцюгу поставок.

3.3 Порівняння програмних засобів моделювання бізнес процесів.

Опис нотації ARIS eEPC

Опис нотації IDEF0, IDEF3

Порівняльний аналіз нотацій ARIS і IDEF

3.3.4. Функціональні можливості продуктів ARIS і BPWin

3.3.5 Рекомендації по застосуванню систем залежно від типових завдань

Тема 4. Проектування ланцюгів поставок.

4.1 Чинники, які впливають на проектування ланцюга поставок.

4.2 Управління ланцюгами поставок підприємства на основі системи SCM

4.3 Реінжиніринг ланцюга поставок як спосіб його удосконалення і перепроектування.


4148022695519901.html
4148072253202746.html
    PR.RU™